احتمالا آمارنامه به بیمارستان ارتشی قدیمی که در سال۱۸۵۷ ساخته شده بود و بعدا بیمارستان شهری شد و نیز بیمارستان ارتشی جدید که در سال ۱۸۷۴ساخته شد، اشاره می‌کند.

منبع: سلامت مردم در ایران قاجار، ویلم فلور، ترجمه ایرج نبی‌پور.