مطالعه شدن طبقه کارگر در انگلستان برای ما یک معنای دیگر هم دارد... ما بسیار تا رسیدن به شرایط کتاب تامپسون که ۶۰ سال پیش نگاشته است، فاصله داریم. اگر بخواهیم نگاهی تامپسونی به این امر داشته باشیم باید گفت عوامل روبنایی و شکاف‌های عمودی که در تاریخ ایران وجود داشته مانع از هویت‌یابی مداوم و مستحکم طبقاتی در تاریخ ما شده است... شکاف‌های عمودی شامل شکاف قومی و مذهبی اگر مسلط و هژمونیک باشند، موجب تضعیف یا مانع از شکل‌گیری شکاف‌های افقی نظیر شکاف طبقاتی می‌شود و اجازه شکل‌گیری خودآگاهی طبقاتی و ساخته شدن طبقه را نمی‌دهد.

بخشی ازسخنرانی دکتر آقاجری در نشست انجمن علمی دانشگاه تربیت مدرس