آنها همچنین سیستمی را سازمان دادند که افراد بیمار بتوانند مجانی با درشکه به بیمارستان منتقل شوند. آنهایی نیز که می‌مردند با همین خدمات به مرده شورخانه فرستاده می‌شدند. یک تومان به ازای هر بیمار به‌عنوان کرایه درشکه پرداخت می‌شد. پزشک فرانسوی «دکتر مورل» در عمل، به‌ویژه در مدیریت بیمارستان زنان که راه‌اندازی شده بود، کمک کرد. بعضی افراد ثروتمند مانند مشیرالدوله کمک‌های مالی بیشتری را فراهم کردند.

منبع: سلامت مردم در ایران قاجار، ویلم فلور، ترجمه ایرج نبی‌پور.