«امیر گفت: خلیفه را چه باید فرستاد؟ احمد گفت: بیست هزار من نیل رسم رفته است، خاصه را و پنج‌هزار من حاشیت درگاه را و نثار به تمامی که روز خطبه کردند و به خزانه معمور است، خداوند زیادت دیگر چه فرماید از جامه و جواهر و عطر؟... امیر زیادت خلیفه را بر خواجه بر دادن گرفت و وی نبشت: صد پاره جامه همه قیمتی از هر دستی، از آن ده، به زر و پنجاه نافه مشک و صد شمامه کافور و دویست میل شاره به غایت نیکوتر، از قصب و پنجاه تیغ قیمتی هندی، جامی زرین از هزار مثقال پرمروارید و ده پارت یاقوت و بیست پاره لعل بدخشی به غایت نیکو و ده اسب خراسانی ختلی به جل و برقع دیبا و پنج غلام ترک قیمتی.»

منبع: سیدمحمد نوع‌پسند، هیرو موسوی، «سیاست‌های اقتصادی نظام‌های حکومتی سامانی و غزنوی»، مجله تاریخ اجتماعی و اقتصادی.