بحر پارس، این دریا پارس طیلسانی (اقلیمی وسیع در نواحی دیلم)است از دریا بزرگ کی آن را بحر اخضر خوانند و نیز بحر محیط گویند و بلاد صین و سند و هند و عمان و عدن و زنجبار و بصره و دیگر اعمال بر ساحل این دریاست و هر طیلسانی کی از این دریا در زمین ولایتی آمدست آن را بدان ولایت بازخوانند چون دریا[ی] پارس و دریا[ی] عمان و دریا[ی] بصره و مانند این و از این جهت این طیلسان را دریا[ی] پارس می‌گویند.

منبع: فارس‌نامه ابن بلخی، به سعی گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، (مربوط به قرن پنجم ه.ش).