نمایندگان منتخب جبهه ملی در تهران از این قرار بودند: مصدق، بقایی، مکی، حائری‌زاده، عبدالقدیر آزاد، شایگان، نریمان؛ اللهیار صالح نیز از کاشان انتخاب شد. مسیر جریان‌های مربوط به جبهه ملی را از تاسیس تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می‌توان در دو دوره خلاصه کرد: دور نخست، از زمان تاسیس تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و دور دوم، از نخست‌وزیری مجدد مصدق تا کودتای ۲۸ مرداد. جبهه ملی توانست با تکیه بر شعار ملی‌کردن صنعت نفت و مبارزه با امپریالیسم، ایدئولوژی لازم را برای همگرایی نیروها فراهم کند. جبهه ملی در سال ۱۳۲۹، فشار سیاسی خود را بر ملی‌شدن نفت متمرکز کرد، چند اجتماع پرشور در سراسر کشور تشکیل داد و از طریق روزنامه‌های وابسته به خویش ـ به‌ویژه روزنامه باختر امروز، به سردبیری حسین فاطمی که سخنگوی اصلی جبهه ملی به شمار می‌رفت ـ توجه ملت ایران را به اهمیت مبارزه در راه آزاد کردن نفت از چنگ بیگانگان جلب کرد.

منبع: موحد، محمدعلی، خواب آشفته نفت، تهران، نشر کارنامه، ۱۳۷۸ش، ج ۱