نیروهای انگلیسی که هند را با کشتی ترک کرده بودند ۱۲ روز بعد بوشهر را عملا اشغال نظامی کردند و در آنجا باقی ماندند و بعدا به همین ترتیب شهر آبادان و... تحت کنترل نظامی انگلستان در آمد.