منبع: سفرنامه پیترو دلاواله، ترجمه شعاع‌الدین شفا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ سوم، ۱۳۸۱