هنری هفتم نیز با هدف جلب دوستی فرانسه دختر جوان خود را مجبور به این ازدواج کرده بود. برادر ماری که بعدا به نام هنری هشتم پادشاه انگلستان شد با این ازدواج موافق نبود و به پدرش گفته بود که نباید ماری را قربانی تمایلات سیاسی اش کند، باید رضایت ماری را در نظر بگیرد که هنری هفتم اعتنا نکرده بود. این ازدواج بیش از سه ماه طول نکشید و با مرگ ناگهانی لویی دوازدهم پایان یافت و در نتیجه دوستی دوکشور هم قوام نگرفت و دوام نیافت.