مردم درب دارالایاله منتظر ورود جنازه بودند. جنازه را روی توپ حرکت داده و موقع ورود به شهر، توپ انداختند. یک واحد نظامی شامل هفتاد و پنج ژاندارم سوار و پانصد ژاندارم پیاده جنازه را تا محل دفن بدرقه کردند. موقعی که جنازه به درب دارالایاله رسید ضجه و ناله مردم بلند شد و نزدیک به نیم ساعت مانع از حرکت جنازه شدند، در این نیم ساعت همه مشغول گریه بوده، همچنین دسته‌های گل نثار جنازه می‌کردند. عکس بزرگی هم از کلنل روی جنازه گذاشته بودند. عکسی هم از سر جنازه وی گرفته شده و این شعر اطراف عکس سر وی نوشته شده بود: این سر که نشان سرپرستی است/  آزاد و رها ز قید هستی است/  با دیده عبرتش ببینید/  این عاقبت وطن‌پرستی است. در این مراسم کلنل محمودخان و چند نفر دیگر سخنرانی کردند. سخنان آنان همگی مبنی بر خدمات پسیان بود. سپس جنازه را در باغ نادری دفن کردند.