یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های سرپرسی سایکس نویسنده و جغرافیدان انگلیسی که در ایران به‌عنوان ژنرال برای نیروهای انگلیسی خدمت می‌کرد، تاسیس پلیس جنوب بود. این پلیس عمدتا در مناطق فارس و کرمان فعالیت داشت؛ اما وجود چنین نیرویی در جنوب از سوی ایرانیان مورد اعتراض بود و به علاوه با تغییر سیاست‌های انگلستان در ایران، این نیرو کارکرد خود را از دست داد و در دسامبر ۱۹۲۱ این نیرو به‌طور کامل منحل شد. پیش از آن بخش‌هایی از پلیس جنوب منحل شده بود افسران انگلیسی و وابسته‌های این نیرو به تدریج کشور را ترک کرده بودند. روز دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۳۰۰ شمسی بخش زیادی از اثاثیه برجای مانده از این گروه به حراج گذاشته شد تا به بسته شدن هرچه سریع‌تر پرونده آن بینجامد.