شعبه خانه صنعت ومعدن استان‌اصفهان به‌طور رسمی در ۱۶شهرستان این استان افتتاح شد.

محمد اقارب پرست، مسوول تشکیل شعبه‌های خانه صنعت و معدن استان اصفهان به «ایرنا» گفت: به دنبال تفویض بخشی‌از اختیارات سازمان صنایع و معادن استان اصفهان ‌به ‌خانه ‌صنعت و معدن ضرورت شعب شهرستانی خانه صنعت و معدن در شهرستانها به وجود آمد.

وی گفت: براساس تفاهم‌نامه خانه صنعت و معدن و سازمان صنایع ۱۳ مورد از اختیارات این سازمان به خانه صنعت و معدن تفویض شده است. وی مهمترین این‌اختیارات را صدور مجوز تاسیس و پروانه‌بهره‌برداری ذکر کرد و گفت: با توجه به‌این اختیارات برای جلوگیری از تردد صنعتگران شهرستان‌ها به مرکز استان و انجام امور در شهرستان‌ها شعب شهرستانی ایجاد شد. اقارب پرست اضافه کرد: استان اصفهان نخستین استانی است که در آن شعب شهرستانی خانه صنعت و معدن ایجاد می‌شود.