گروه استان‌ها - در نشست مشترک معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی استاندار گلستان با مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط و آژانس‌های مسافرتی، زیارتی، گردشگری و هوایی برای ایفای نقش موثر، توسعه پروازهای هوایی و تسریع در استفاده از قابلیت‌های فرودگاه گرگان در توسعه گردشگری استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد، گروهی متشکل از مدیران سازمان‌های گردشگری، حج و زیارت، نماینده شرکت هواپیمایی‌ هما، مدیر فرودگاه استان، مدیر کل برنامه‌ریزی استانداری، فرماندار گرگان و نمایندگان آژانس‌های مسافرتی در مرحله نخست با اولویت برقراری حداقل ماهانه یک پرواز سوریه و دو برابر شدن پروازهای تهران و هفته‌ای سه پرواز به مشهد، ظرف یک هفته برنامه عملیاتی تحقق این هدف را تهیه و به معاونت برنامه‌ریزی استانداری ارائه دهند.