دنیای اقتصاد - اراک - مجید نیک عهد: با پایان یافتن مرحله انتخاب پیمانکار در کمیته مناقصات شرکت گاز استان مرکزی گازرسانی روستاهای برج، فورآباد و ضیاء آباد شهرستان شازند اجرایی می‌شود. براساس این گزارش، مدت اجرای این طرح ۵ ماه در نظر گرفته شده که پس از اجرا ساکنان ۳۴۰ خانواری این سه روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.