غلامرضا شریعتی اظهار کرد: هیچ محذوریتی برای اینکه بخواهیم دکل‌های نفتی را رعایت کنیم و به مردم فشار بیاوریم نداشته‌ایم. وی با اشاره به بازدیدی که همراه وزیر کشور از هورالعظیم داشت، افزود: تاکنون آنچه به سود استان بوده است عمل کرده‌ایم. دور تا دور دکل‌های نفتی را در هورالعظیم آب پر کرده بود و فقط یک جاده ارتباطی میان آنها وجود داشت. استاندار خوزستان تصریح کرد: بیش از چند دکل و تاسیسات پشتیبانی نفت در تالاب هورالعظیم پر آب بودند و اینکه بیش از ۹۰ درصد از تالاب هورالعظیم پر آب است نیز بیانگر همین مساله است. میزان حجم آب به حدی بالا بود که حتی دایک مرزی را در تالاب شکسته‌ایم تا آب به سمت عراق برود. شریعتی اظهار کرد: بخشی از آبی که از اتصال کرخه و دز به سمت اهواز می‌آمد را نیز از طریق کانال سلمان به مخزن شماره ۵ تالاب هورالعظیم هدایت کرده‌ایم تا آب وارد آن مخزن شود. در این مخزن نیز دکل‌های نفتی وجود دارد و آب نیز در آنجا رهاسازی شده است.