جعفری افزود: در مجموع یک میلیون و ۱۰۳ هزار تن به ارزش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در منطقه ۲ شامل گلستان، مازندران و سمنان گندم خریداری شده است که ۹۳۰ هزار تن مربوط به گلستان و ۸۷هزار تن مربوط به مازندران است. وی ادامه داد: کشاورزی بخش مهمی از اشتغال در کشور را برعهده دارد و ۲۵ درصد اشتغال استان مربوط به این بخش است.  وی گفت: در استان مازندران ۸۷ هزار تن گندم مازاد از کشاورزان به ارزش حدود ۱۱۴‌میلیارد تومان خریداری شده است. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ میزان تولید گندم را بیش از ۵ میلیون تن اعلام کرد و افزود: این درحالی است که در سال اول ابتدای انقلاب میزان تولیدات کشاورزی در کشور ۲۵میلیون تن بود که امروز به ۱۲۰ میلیون تن رسیده است. جعفری با اشاره به خودکفایی گندم در کشور اظهار کرد: بیش از ۵/ ۴ میلیون تن ذخیره استراتژیک گندم در کشور داریم و در مازندران نیز به اندازه ۵ ماه نیاز ماهانه مردم گندم موجود است. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی میزان گندم و آرد مصرفی استان را ۳۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: یکی از دستاوردهای ۴۰ ساله این است که تنها سیلوی گندم در نکا مجهز به سیستم ریلی است.