مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران در این جلسه ضمن تشریح عملیات و طرح‌های انجام شده در سال جاری و همچنین برنامه‌های در دستور کار در قالب اهداف استراتژیک به منظور اجرا در سال آینده ، با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته و همچنین تهیه و تنظیم به موقع بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ یادآور شد: اجرای طرح‌های شرکت‌های اقماری با نظارت و بررسی و کنترل آبفای استان صورت می‌گیرد. از این رو ضرورت دارد ضمن ارائه گزارش کامل و جامع در ارتباط با طرح‌های به اتمام رسیده و اتمام طرح‌های نیمه تمام، با استفاده مطلوب از زمان موجود در راستای اجرای طرح‌های تعریف شده مطابق برنامه زمان‌بندی شده اقدام کنیم.ابوالفضل صدرائیه با اشاره به ظرفیت موجود و نیروی متخصص و کار آمد شرکت اظهار امیدواری کرد: با تصویب به موقع بودجه پیشنهادی و ارائه راهکار و پیشنهاد‌های سازنده توسط اعضای مجمع بتوانیم با تسریع در عملکرد طرح‌ها نسبت به اتمام و بهره‌برداری از طرح‌های مورد نظر مطابق برنامه زمان‌بندی شده به اهداف تعیین‌شده شرکت دست یابیم.در این جلسه بودجه طرح‌های تعریف شده با اولویت طرح جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب جهت اجرا در شهرهای تحت پوشش در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید.