در روزهایی که خبری از آب در زاینده‌رود نبود، پیشنهاد‌های بسیاری برای سامان‌دهی به وضعیت کشاورزان توسط استانداری، نمایندگان مجلس و شهرداری اصفهان مطرح شد تا اعضای این صنف دچار ضرر و خسران زیادی نشوند. پیشنهادهایی مثل ایجاد صفحه‌های خورشیدی مولد برق و خرید برق تولید شده از کشاورزان و دادن وام بلا عوض، اما اکنون که کشاورزان می‌توانند به کشت خود بپردازند، راهکاری برای محصولات آنها در نظر گرفته شده است.