پس از دو روز انجام ممیزی فشرده در نیروگاه، از روند بهبود مستمر در عملکرد شرکت و انطباق فرآیندهای جاری سازمان با الزامات استانداردهای استقرار یافته اطمینان حاصل شد که پس از بررسی نتایج، تنها در برخی حوزه‌ها توصیه‌هایی برای بهبود از سوی ممیزان اعلام شد. علی فرهور، مدیرعامل نیروگاه پس از استماع گزارش ممیزان، به اهمیت انجام ممیزی برای حرکت در مسیر بهبود فرآیندها و عملکرد سازمان اشاره کرد و از ممیزان شخص ثالث و مدیران شرکت و دست‌اندرکاران سیستم‌های مدیریتی تشکر و تاکید کرد تا نکات توصیه‌ای ممیزان که در این دوره مورد نظر بود، از سوی مدیران و کارکنان مورد توجه جدی قرار گیرد تا در عملکرد آینده شرکت، قابل دستیابی باشد.