محمدحسن رزاق‌منش افزود: این مبلغ غرامت به کشاورزان تحت پوشش بیمه کشاورزی که دچار خسارت شده بودند پرداخت شد و مابقی مبلغ، در نوبت‌های آتی به حساب بیمه‌گذاران واریز می‌شود. وی اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی ۹۸-۹۷ تعداد ۱۵ هزار و ۲۲۳ بیمه‌نامه برای کشاورزان و دامداران صادر شده است.