براساس این گزارش، بیشتر رقم فروش مربوط به اسلب بوده که معادل ۳۹۸ میلیارد تومان در آبان و معادل ۹۹‌درصد سبد فروش شرکت را شامل می‌شود.این شرکت در مهر سال‌جاری توانسته بود از محل فروش محصول به مبلغ ۲۰۹ میلیارد تومان دست یابد که در مقایسه با آبان، ۹۰‌درصد افزایش داشته است.از نظر حجم فروش نیز شرکت فولاد هرمزگان با ۱۲۶‌درصد افزایش نسبت به ماه گذشته حدود ۱۳۶ هزار تن محصول به فروش رسانده است و به‌طور کلی حجم فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۴‌درصدی داشته است.در بخش نرخ‌ها نیز، نسبت به ماه گذشته اسلب، ۱۵‌درصد کاهش داشته است که نرخ‌ها تقریبا به نرخ‌های شهریور بازگشته است. این درحالی است که نرخ‌های فروش این شرکت در مقایسه با فولاد خوزستان کمتر است.در گزارش آبان شرکت فولاد هرمزگان خود رکوردی و افزایش حجم فروش نکات دارای اهمیت است، این درحالی است که گزارش مهر سال جاری بر اساس افزایش نرخ‌ها ارائه شده بود.فروش ۱۳۴ هزار تن اسلب، فروش ۴۰۰ هزارتن محصول، کاهش ۱۵‌درصدی نرخ اسلب و کاهش ۱۴‌درصدی مقدار فروش و افزایش ۵۸‌درصد مبلغ فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل از مهم‌ترین نکات گزارش آبان ۹۷ شرکت فولاد هرمزگان است.