عبدالرضا دادبود اظهار کرد: یکی از اتفاقات بسیار خوبی که در این دوره در شهرداری گرگان آن را پیگیری کرده و به نتایج خوبی رسیدیم، موضوع جلب مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت خیران در موضوعات توسعه شهری است. وی ادامه داد: خوشبختانه نگاه خیرخواهانه مردم در موضوعات مختلف قابل تحسین است و با اقدامات انجام شده و آمادگی که در شهرداری گرگان برای جلب مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت خیران وجود دارد توانستیم آمادگی اقدام خیرخواهانه خیران گرگانی در موضوعاتی مانند ساخت نیمکت، ساخت المان شهری، ساخت سرویس بهداشتی و موضوعات مشابه را جلب کنیم. شهردار گرگان خاطرنشان کرد: شهرداری آمادگی کامل دارد تا در راستای توسعه موضوعات مختلف در شهر از هر مشارکت و اقدام خیرخواهانه کوچک یا بزرگ حمایت کرده و از این ظرفیت خیران استفاده کند. دادبود، اظهار کرد: این آمادگی وجود دارد تا خیری که قصد اقدام خیرخواهانه دارد، برای یادبود و قدردانی از اقدام خیرخواهانه آن فرد، نام فرد خیر یا هر فرد دیگری را که مد نظر خیر است در مکان مناسب همان نقطه نصب کند. شهردار گرگان گفت: به همین منظور شیوه‌نامه جلب مشارکت‌های مردمی و خیران در شهرداری گرگان تدوین شده و موضوعات جزئی آن درخصوص چگونگی نحوه اجرا و مشخص کردن واحد مسوول در حال بررسی است. دادبود تاکید کرد: اگر خیری قصد دارد در راستای توسعه موضوعات شهری به شهرداری کمک کند و اقدام خیر و مشارکتی را اجرا کند می‌تواند به روابط عمومی شهرداری مرکز مراجعه کرده و مذاکرات ابتدایی را انجام و راهنمایی‌های مورد نظر را دریافت کند.