درفشی گفت: با اجرای این طرح بخش عمده‌ای از گازهای ترکیبات آلی فرار VOC موجود در واحد ABS از سطح این واحد از طریق یک شبکه کانال‌کشی به کمک سیستم دمنده جمع‌آوری شده و به یک کوره مخصوص ارسال و در دمای ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد به‌صورت صحیح و اصولی امحا می‌شود. با اجرای این طرح بخش عمده‌ای از گازهای ترکیبات آلی فرار VOC موجود در واحد ABS از سطح این واحد از طریق یک شبکه کانال‌کشی به کمک سیستم دمنده جمع‌آوری شده و به‌صورت صحیح و اصولی امحا می‌شود. وی اضافه کرد: این سیستم دفع آلاینده با همکاری شرکت ایتالیایی قرار بود در مدت ۱۲ ماه اجرا شود که در مدت ۱۰ ماه انجام شده است.