همچنین دراین سفر مقرر شد تفاهم‌نامه دو جانبه‌ای به امضای استانداران گلستان و منگستائو برسد که بر اساس آن در توافق‌نامه‌ دوازده ماده‌ای در زمینه مناسبات اقتصادی بلندمدت،‌ تقویت و گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه براساس منافع متقابل دو استان از دو کشور دوست، با در نظر گرفتن مصالح و اصل برابری توافق کردند. بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه طرفین در جهت بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌ها و امکانات بالقوه تجاری- اقتصادی دو استان در زمینه‌های مختلف همچون سلامت به توافق رسیدند. بر اساس این خبر روابط فرهنگی گلستان با قزاقستان از گذشته تاکنون حسنه بوده و سکونت ۶ هزار قزاق در گرگان با وحدت و همدلی نشان‌دهنده عمق این روابط است.