منصور یزدی‌زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در جلسه اختتامیه این ممیزی‌ها به اقدامات انجام شده در زمینه‌های کیفیت، ایمنی، بهداشت شغلی، مسائل زیست محیطی، اقدامات آموزشی و روش‌های سنجش و کسب رضایتمندی مشتری اشاره کرد و گفت: ذوب آهن اصفهان فراتر از اجرای الزامات استانداردهای مورد بررسی و استقرار و تمدید آنها ؛ همواره با نهایت سعی و تلاش در جهت افزایش بهره‌وری توام با رعایت ایمنی، الزامات زیست‌محیطی، رعایت حق مصرف‌کننده و حفظ کرامت انسانی کارکنان گام برداشته است.