سیدغلامرضا طغرائی افزود: این کانون در شش محله شیراز افتتاح می‌شود و به تدریج نیز در سایر شهرهای فارس تاسیس می‌شود. وی عوامل موثر بر سلامت را زیستی، فیزیکی، نظام مراقبت‌های بهداشتی، درمانی، اجتماعی، اقتصادی اعلام کرد. طغرائی تصریح کرد: اجتماعی شدن سلامت به معنای مشارکت و کمک‌های مردمی، شناخت، سازماندهی، توانمندسازی و به‌کارگیری منابع انسانی، مالی و فیزیکی به منظور تامین و ارتقای سلامت فرد، خانواده و جامعه است.