دیپلماسی اقتصادی و ثبات اقتصادی، سیاست ارزی و ثبات اقتصادی، نقدینگی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، نرخ سود بانکی و ثبات اقتصادی و ساختار مالی دولت و ثبات اقتصادی موضوعات محور نخست خواهد بود.  در محور دوم همایش نیز به موضوعاتی شامل راهکارهای بهبود نماگر پرداخت مالیات در ایران، راهکارهای بهبود نماگر اجرای قراردادها در ایران، راهکارهای بهبود نماگر ثبت اموال در ایران، راهکارهای بهبود نماگر انشعاب برق در ایران و راهکارهای بهبود نماگر مجوز ساخت‌و‌ساز در ایران پرداخته خواهد شد.