به گزارش روابط‌عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر، فتحی مکوند با اشاره به مشکلات اخیر در رابطه با تامین حقابه نیشکر و خسارات وارده به نیشکر اظهار کرد: متاسفانه در سال‌جاری با کمبود آب و قطعی مکرر شبکه برق مزارع نیشکر با خسارتی ۴۰ تا ۵۰درصدی مواجه است که معادل ۱۳۰ میلیارد تومان زیان مالی خواهد بود. وی افزود: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در خوزستان علاوه بر تامین اشتغال پایدار برای بیش از ۲۰ هزار نفر، ۱۰۰هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است که با احتساب خانوار این تعداد نفر، ۴۸۰ هزار نفر از جمعیت استان را شامل می‌شود. به عبارتی دیگر آثار زیانبار ناشی از بحران کمبود آب در بخش کشاورزی، ضمن تاثیرگذاری مستقیم بر بخش عظیمی از جمعیت استان، باعث بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی متعددی در منطقه همچون کوچ روستاییان به حاشیه شهرها، عدم امکان پرداخت حقوق کارکنان و مطالبات پیمانکاران و به‌خطر افتادن امنیت غذایی کشور خواهد شد.