رحیمی ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهر گرگان را حدود ۹۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز اظهار کرد و گفت: روش تصفیه فاضلاب از نوع لجن فعال متعارف است و مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب به‌طور کامل اجرایی شده است.وی به تشریح جزئیات طرح پرداخت و گفت: طول خطوط انتقال شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر گرگان ۳ کیلومتر است و خط انتقال این طرح به‌طور کامل اجرایی شده است.معاون مهندسی و توسعه آبفا گلستان طول شبکه اصلی و فرعی را ۴۷۴ کیلومتر برشمرد و گفت: تاکنون بیش از ۵۷ درصد شبکه اجرایی شده است.وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش طرح گفت: با اجرای کامل این طرح ۵۲۶ هزار و ۷۵۰ نفر به شبکه جمع‌آوری فاضلاب متصل و از نعمت دفع بهداشتی فاضلاب بهره‌مند می‌شوند. رحیمی تسریع در اجرای طرح‌های فاضلاب را از اهداف مهم شرکت برشمرد و اظهار کرد: با توجه به افزایش جمعیت شهر گرگان و ضرورت تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای شهروندان و حفظ محیط‌زیست، لزوم دفع بهداشتی فاضلاب بیش از پیش ضروری است. وی با بیان اینکه طرح‌های فاضلاب با هزینه‌های بسیار زیادی اجرایی می‌شود، خواستار همکاری جدی مردم در نصب انشعابات به شبکه فاضلاب شد.