در این نشست که پیش از آغاز اجلاس جهانی شبکه شهرهای خلاق یونسکو صورت گرفت، ضمن بررسی راه‌های تقویت مناسبات و همکاری‌های شهرداری اصفهان با طرف‌های لهستانی، دستور کارهای مشخصی برای پیشبرد اهداف سفر جمع‌بندی شد. شهردار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های اصفهان برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های شهری و به‌ویژه توسعه فرهنگی و گسترش صنایع خلاق اصفهان، از آمادگی شهرداری برای تعیین چند طرح مشترک همکاری میان اصفهان و شهرداری‌های ورشو و کراکف خبر داد. قدرت‌الله نوروزی همچنین به پویایی دیپلماسی شهری اصفهان در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: اصفهان برای تبادل نمایشگاه‌های اقتصادی و برگزاری رویدادهای دوجانبه فرهنگی و هنری آمادگی دارد. سفیر ایران نیز با اشاره به اشتیاق لهستانی‌ها برای حضور در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران در ورشو و کراکف افزود: زمینه‌های عقد قراردادها و تنظیم طرح‌های مشترک آموزشی و فرهنگی مناسب است.