مهدی آرمیون با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان اظهار کرد: زنجان در شمال‌غرب کشور بین طول‌های جغرافیایی۱۰ ۴۷  تا ۲۶۴۹ شرقی و عرض‌های جغرافیایی ۳۳ ۳۵ تا  ۱۵ ۳۷  شمالی قرار دارد. وی نسبت اراضی تحت پوشش فعالیت معدنی به کل مساحت منابع طبیعی را ۱۸۶۹ به ۲۲۱۶۴ کیلومتر مربع اظهار کرد.