کارخانه ریسندگی و بافندگی نساجی خامنه در سال ۸۰ در جوار شهر خامنه به‌صورت سهامی عام با ظرفیت ریسندگی ۱۷۰۰ تن انواع نخ و تولید سه و نیم میلیون مترمربع پارچه مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود. اداره ورشکستگی قوه قضائیه پس از برگزاری ۴ بار مزایده در نهایت این واحد تولیدی را به شرکت توسعه و صنعت نساجی آذران خامنه واگذار کرد و تولید در این واحد آغاز شد.به گفته مسوولان شرکت یاد شده، اکنون ریسندگی در این واحد با ۷۵ درصد و بافندگی با ۱۰۰ درصد ظرفیت کاری شروع شده است.در این واحد ۸۰ کارگر مشغول کار هستند که قرار است این تعداد تا دو ماه آینده به ۱۳۰ نفر برسند.