براساس این گزارش با اعلام عیب والوهای کنترلی ICV توربین واحد شماره ۴ بخاری، والوهای مذکور، دمونتاژ شده و پس از عملیات تراش کاری، جوشکاری و سپس برقوکاری روی ساقه والو، آماده بهره‌برداری شد.از نتایج مهم حاصل از انجام این فعالیت در داخل شرکت، علاوه‌بر افزایش میزان خودباوری کارکنان و کسب تجربه‌های لازم در برخورد با چنین شرایطی، می‌توان به کاهش هزینه‌های جاری ناشی از برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی اشاره کرد.