براساس این گزارش، تعریض پل ورودی ناحیه منفصل شهری ناصرآباد با اعتبار ۵میلیارد ریال، کلنگ‌زنی خانه فرهنگ ناصرآباد با اعتبار ۵میلیارد ریال، کلنگ‌زنی سالن ورزشی ناصرآباد با اعتبار ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال، کلنگ‌زنی خانه فرهنگ منتظری با اعتبار ۷میلیارد ریال و کلنگ‌زنی خانه فرهنگ مشعلدار با اعتبار ۵میلیارد ریال از طرح‌های منطقه یک شهرداری قزوین بود.در این گزارش آمده است؛ تکمیل حجره‌های خانوادگی آرامستان بهشت رضوی با اعتبار ۱۷میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال، ساخت حجرات خانوادگی آرامستان بهشت فاطمه(س) با اعتبار ۲میلیارد و ۹۰میلیون ریال و کف‌سازی مرحله سوم بهشت حسینی با اعتبار ۲میلیارد و ۳۳میلیون ریال از طرح‌های سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین است.