سیدمحمود هاشمی اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته توسط کارکنان شرکت گاز، ۴ شهر و ۹۰ روستا در خراسان‌جنوبی در سال گذشته به شبکه سراسری گاز کشور متصل شده است.مدیرعامل شرکت گاز خراسان‌جنوبی گفت: اکنون ۲۵ شهر مشتمل بر ۹۵ درصد خانوار شهری و ۲۹۲ روستا مشتمل بر ۴۶درصد خانوار روستایی خراسان‌جنوبی از نعمت گاز طبیعی برخوردار است. وی با اشاره به اجرای ۴۹۴۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در مناطق شهری و روستایی استان گفت: ۶۲۵ کیلومتر از شبکه مزبور در سال گذشته در استان اجرا شده است.