رحیمی تصریح کرد: این طرح‌ها در مجموع ۲۷۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی هزینه دربرداشته است، ضمن اینکه ۱۸ هزار و ۳۵۰ نفر از روستاییان استان نیز به جمع مصرف‌کنندگان گازطبیعی افزوده و از خدمات شرکت گاز بهره‌مند شدند.رحیمی با بیان اینکه تعداد ۳۳ روستای استان نیز در مرحله اجرای گازرسانی هستند، ادامه داد: اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۴ درصد جمعیت روستایی استان و درمجموع ۹۶ درصد جمعیت تحت‌پوشش استان به کل جمعیتی که قابلیت تحت‌پوشش را تشکیل می‌دهند از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.