سالانه طبق جدول زمان‌بندی اعلامی، واحدهای ۱۳گانه نیروگاه برای کسب آمادگی تولید در فصل گرم تابستان، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره‌ای قرار می‌گیرند. بنا بر این گزارش، مهم‌ترین شاخص این دوره از فعالیت‌های تعمیراتی، تعمیرات همزمان ۴ واحد شامل سه واحد گازی و یک واحد بخار است که از سوی کارکنان تعمیرات نیروگاه‌های بخار و سیکل ترکیبی در حال انجام است.  فعالیت‌های این دوره از برنامه‌های تعمیراتی، با انجام تعمیرات واحد شماره ۴ بخاری و شماره ۵ گازی آغاز شد که پس از پایان تعمیرات و مطابق با جدول زمانبندی، این واحدها با شبکه سراسری پارالل شدند.