فاطمه عامری سیاهویی، معاون پژوهش و کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور هرمزگان و همچنین دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی نیز گفت: محورهای این کنفرانس شامل مدیریت، علوم اقتصادی، حسابداری، روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی و حقوق است.وی اظهار کرد: در برگزاری این کنفرانس سعی کردیم استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی خود استان در اولویت باشد که تاکید ما نیز همواره این است که اول از ظرفیت داخل استان استفاده شود و در صورت لزوم ظرفیت‌های علمی فرا استانی را دعوت کنیم.