شوربختی گتوند نه از انباشته شدن آب شور در کف مخزن آن بلکه از انتشار اطلاعات و آمار نادرست و بی‌پشتوانه پیرامون آن است. تمام فرمایشات جناب آقای چنگلوایی درخصوص سدگتوند با تکیه بر افزایش ۴۰۰ واحدی کیفیت آب پایین‌دست سد و افزایش سالانه ۵/ ۳ میلیون تن نمک در کف مخزن آن، ایراد شده، ولی ایشان منبعی برای اطلاعات خود عنوان نکرده‌اند.براساس آمار اطلاعات کیفی ایستگاه هیدرومتری گتوند، تنها آمار رسمی موجود، کیفیت آب رودخانه طی سال‌های اخیر بهبود پیدا کرده است و براساس نتایج برداشت‌های کیفی عمق مخزن سد گتوند، میزان نمک کف مخزن سد از انتهای مراحل آبگیری تاکنون، تغییر محسوسی نداشته است و اینکه افزایش دمای ۵/ ۱درجه‌ای سال‌جاری کجا حادث شده و چرا منشأ نگرانی شده اطلاعات موثقی در دست نیست.به‌نظر نگارنده، منشأ اصلی نگرانی نه سد گتوند، بلکه گسترش طرح‌های چند صد هزار هکتاری کشاورزی است که بدون بررسی درخصوص پتانسیل آبی منطقه در حال انجام است. ایشان از یک طرف خبر بی‌آب و خشک شدن ده‌ها هزار هکتار از اراضی کشاورزی را می‌دهد و از طرف دیگر خبر سرمایه‌گذاری برای افزایش اراضی کشاورزی را. توسعه کشور تنها با دعا برای افزایش بارندگی میسر نیست و باید با مطالعه، برنامه‌ریزی و تکیه بر پتانسیل‌های موجود انجام گیرد.