بنا بر این گزارش، مهم‌ترین شاخص این دوره از فعالیت‌های تعمیراتی، تعمیر همزمان ۴ واحد شامل سه واحد گازی و یک واحد بخار است که از سوی کارکنان تعمیرات نیروگاه‌های بخار و سیکل‌ترکیبی در حال انجام است.  فعالیت‌های این دوره از برنامه‌های تعمیراتی، با انجام تعمیرات واحد شماره ۴ بخاری و شماره ۵ گازی در شهریورآغاز شد که پس از پایان تعمیرات و مطابق با جدول زمانبندی، این واحدها با شبکه سراسری پارالل شدند. در ادامه این فعالیت‌ها، واحدهای شماره یک بخاری و سه گازی با هدف انجام تعمیرات دوره‌ای از شبکه سراسری خارج شدند که پس از اتمام فعالیت‌ها، دوباره به مدار تولید بازگشتند. اکنون از ۱۷ برنامه تعمیراتی، ۹ برنامه اجرا شده است.