حسین صالحی جهرمی، معاون حفاظت و بهره‌برداری سازمان آب منطقه‌ای فارس گفت: آگاهی‌رسانی، ‌ایجاد حساسیت در تمام اقشار دانش‌آموزی به بالا، فرهنگ‌سازی استفاده بهینه آب و مشارکت همگانی در مدیریت مصرف بهینه آب و اعلام شرایط ناگوار در بحث آب در منطقه و کشور ضروری است.وی گفت: این طرح ملی دانش‌آموزی با عنوان نجات آب فارس (داناب) که اولویت اجرای آن به آموزش و پرورش داده شده با اعتبار ۴۰۰ میلیون ریال به‌طور مشارکتی با نظام‌های هفتگانه آموزشی، مشارکتی، ارتباطی، رسانه‌ای، انگیزشی و تشویقی، ارزیابی و ارزشیابی مستندسازی و گزارش‌دهی در مدارس این استان اجرا می‌شود.