محمد ذاکری افزود: طرح‌های یاد شده شامل ۹۸کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، ۳۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، ۲۱۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی، ۶۸۰دستگاه پست هوایی، ۱۱۲دستگاه پست زمینی، ۶ هزار و ۲۸ دستگاه چراغ روشنایی معابر و نصب ۱۷ هزار و ۲۹۱ انشعاب جدید است.  وی ادامه داد: برای اجرای طرح‌های عمرانی آماده بهره‌برداری در بندرعباس با هفت طرح عمرانی افزون بر ۲۶ میلیارد تومان، خمیر با ۶ طرح عمرانی افزون بر سه میلیارد تومان، لنگه با هفت طرح عمرانی افزون بر ۲ میلیارد تومان و پارسیان (گاوبندی) با پنج طرح عمرانی افزون بر یک میلیارد تومان هزینه شده است. مدیرعامل توزیع برق هرمزگان اضافه کرد: در بستک با پنج طرح عمرانی چهار میلیارد تومان، میناب با هفت طرح عمرانی هفت میلیارد تومان، سیریک با پنج طرح عمرانی ۷۰۰ میلیون تومان، بشاگرد با چهار طرح عمرانی ۷۰۰ میلیون تومان، جاسک با هفت طرح عمرانی سه میلیارد تومان، رودان با پنج طرح عمرانی پنج میلیارد تومان، حاجی آباد با پنج طرح عمرانی چهار میلیارد تومان و قشم با هفت طرح عمرانی ۶ میلیارد تومان سرمایه هزینه شده است.وی یادآور شد: سرمایه لازم برای اجرای این طرح‌ها از محل اعتبارهای داخلی تامین و هزینه شده است.مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان اظهار کرد: این شرکت ۳۰۰ میلیارد تومان از مشترکان بخش‌های مختلف طلب دارد که شامل ۶۱ میلیارد تومان از مشترکان خانگی و ۴۰ میلیارد تومان از مشترکان تجاری می‌شود.