وی اظهار کرد: اجرای طرح لوله‌گذاری از چشمه قطری به شاهرود تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت دارد و با اتخاذ تدابیر راهبردی امیدواریم ادامه اجرای آن در سال جاری از سر گرفته شود. طاهری تصریح کرد: انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود یکی دیگر از اقداماتی است که می‌توان برای رفع کمبود آب در این شهرستان اجرا کرد. طاهری ادامه داد: بحران آب در ۹۰ درصد مناطق شهری استان سمنان وجود دارد و باید شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اتخاذ راهبردهای منطقی و کاربردی برای رفع این چالش به صورت صد درصدی اقدام کند.