وی تصریح کرد: در چند دهه اخیر بخش کشاورزی نیز توسعه‌یافته و سطح اراضی زیر کشت چند برابر شده که خود همین موضوع در کنار مسائل مدیریتی از دیگر عوامل اثرگذار در بحران خشکیدگی دریاچه ارومیه است. کهوریان گفت: تحقق اهداف برنامه‌های پیش‌بینی شده و اتخاذ تصمیمات اثرگذار و صحیح در شرایط کنونی دریاچه ارومیه نیازمند به‌کارگیری راهکارهای کارشناسی و تخصصی است تا از تشدید بحران بکاهد. معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: دانشگاه ارومیه و دیگر مراکز علمی و پژوهشی می‌توانند مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر درباره دریاچه ارومیه را کمک کنند تا تصمیمات و راهکارهای مناسب با این روزهای دریاچه ارومیه به‌کار گرفته شود. وی افزود: دانشگاه ارومیه با مصوبه ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه به عنوان مسوول پایش طرح‌های مصوب ستاد که از سوی دستگاه‌های اجرایی عملیاتی می‌شوند برگزیده شده است از این رو انتظار می‌رود به عنوان یک پایگاه قوی علمی و فکری علاوه‌بر نظارت و ارزیابی کیفیت اجرای طرح‌ها، ایده‌های نو و کارآمدتری را برای بهبود شرایط و تحقق برنامه احیای دریاچه ارومیه ارائه دهد. کهوریان گفت: باید به دنبال ایده‌هایی باشیم که بتواند در باورها و تعیین خط مشی برنامه‌ها یک دگرگونی بنیادی ایجاد کند.