تعویض ۲۸ بلوک داکت دود که برای نخستین بار در این سطح انجام شد، تعمیر والو ICV توربین، تعویض کامل ۷ دلتای برج اصلی به ترتیب: ۲ دلتا مربوط به واحد شماره ۱، ۲ دلتا مربوط به واحد شماره ۲ و ۳ دلتای واحد شماره ۴ بخاری، تعویض ۷۰لوله فاینال رهیت، تعمیرات اساسی پمپ A - CWP، بازسازی و عایق‌بندی هدرباکس رهیت، انجام تعمیرات مربوط به تجهیزات مشترک واحدهای شماره ۱ و شماره ۲ بخاری وتعویض لوله‌های کمپرسور خانه شماره ۱ و شماره ۲، از مهم‌ترین فعالیت‌های تعمیراتی بود که در این دوره به انجام رسید.