مصطفی طیاری با اشاره به خسارت ۶۰تا ۸۰ درصدی محصول و تنه درخت گفت: بر اثر سرمازدگی پاییز پارسال میزان تولید انار از سالانه ۱۱۰هزار تن، امسال به ۷۷ هزار تن کاهش یافته است.طیاری افزود: مراکز عمده تولید انار، اردستان، کاشان، نطنز، بادرود، شهرضا، نجف آباد و دهاقان است که بادرود و کاشان با ۹۰درصد بیشترین خسارت را داشته است.وی گفت: امسال ۷۷۰میلیارد ریال برآورد خسارت باغ‌های انار استان اصفهان است و باید سه هزار اصله درخت انار سرمازده برای باردهی دوباره پس از ۴ سال کف بُر شوند.زاغه کاشان، ملس شهرضا، نادری بادرود، رقم اردستانی و دانه سیاه اصفهان از ارقام انار در استان اصفهان است.