وی افزود: اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران با هدف معرفی و شناسایی توانمندی‌های دریایی ایران در طول تاریخ و همچنین آمایش تاریخی بنادر و جزایر ایران و معرفی سهم ایرانیان در تولید و توسعه دانش دریایی و فنون دریانوردی در سه جلد توسط سازمان بنادر و دریانوردی و دانشگاه تهران به انجام رسیده است.صابری گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این اثر این است که برای نخستین بار در ایران، مسائل مربوط به بنادر و دریانوردی در دو حوزه دریایی شمال و جنوب در یک اثر مستقل و با رویکردی ملی و فراگیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.