در این نشست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ضمن تشریح موقعیت و مزیت‌های قانونی و اقتصادی منطقه آزاد ارس از تجار و سرمایه‌گذاران ترکیه برای حضور و سرمایه‌گذاری در ارس دعوت کرد. محسن خادم عرب‌باغی ضمن تاکید بر لزوم همکاری طرفین، بر اهمیت ارتباط بندر ترابوزان و منطقه آزاد ارس تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به لزوم تسریع در این همکاری، برای رفع موانع این ارتباط اقتصادی، قول مساعد همکاری داد.

مدیر اجرایی این بندر نیز اعضای هیات آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس را در جریان اقدامات بهسازی و توسعه‌ای صورت گرفته قرار داد و اهمیت بندر ترابوزان را در گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه تبیین کرد. بر اساس نتایج این دیدار و با تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، مقرر شد کارشناسان دو طرف طی مدت یک ماه، موانع موجود را بررسی و روش‌هایی برای اتخاذ تصمیمات قانونی به مراجع ذی‌ربط دو طرف ارائه کنند.