رسول زرگرپور در یکصدوهفتاد و چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، به مصوبات کارگروه تخصصی استاندارد اشاره و با تاکید بر استانداردسازی مصالح ساختمانی اظهار کرد: کارگروه مصالح ساختمانی زیرمجموعه شورای فنی استان، دستورالعمل و شیوه‌نامه‌ای تهیه و برای طرح در شورای برنامه‌ریزی استان ارائه می‌کند. وی با بیان اینکه ایران روی دو کمربند زلزله‌خیز آلپ-هیمالیا و کمربندی خشکسالی قرار گرفته است، افزود: اصفهان نیز در محدوده متوسط قرار گرفته است و بر همین اساس استانداردسازی مصالح ساختمانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار گفت: مصالح ساختمانی در دو قسمت قابل کنترل است؛ اول در زمان تولید و دیگری در زمان مصرف که باید کنترل و استانداردسازی شود. وی با بیان اینکه ارزیابی کیفیت و استاندارد در زمان تولید باید از سوی اداره کل استاندارد پیگیری شود، افزود: واحدهای رسمی و نشان‌دار از سوی استاندارد بررسی و کنترل می‌شود ولی متاسفانه مصالح ساختمانی از سوی تعدادی از واحدهای غیراستاندارد و غیررسمی نیز تولید می‌شود که باید تدابیر لازم اندیشیده شود. زرگرپور با بیان اینکه کنترل مصالح ساختمانی در زمان مصرف در دو بخش طرح‌های عمرانی و شخصی صورت می‌گیرد، افزود: در طرح‌های عمرانی هیچ بهانه‌ای برای کنترل مصالح ساختمانی وجود ندارد چرا که همه موارد تحت اختیار دستگاه‌ها است و باید کنترل لازم صورت گیرد که مصالح استاندارد مصرف شود و شورای فنی تنها مرجع کنترل ساختمان‌های دولتی است. وی ادامه داد: در مورد طرح‌های شخصی نیز براساس تقسیم‌بندی استانداردهای مقررات ملی ساختمان‌ها باید کنترل شود و بر همین اساس باید سطح دامنه طرح‌های حیاتی تعیین شود که حتما مصالح استاندارد به‌کار گرفته شود و شورای فنی نیز باید در این زمینه کنترل لازم را داشته باشد. استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه باید در زمینه ساختمان‌های دولتی آسیب‌شناسی صورت گیرد که فرآیند کاملی طی شود، اظهار کرد: در ساختمان‌های غیردولتی باید با همکاری اداره کل راه و شهرسازی بازه زمانی مشخص شود که طرح‌های حیاتی، خیلی مهم و مهم مشخص شوند و سپس مکانیزم و فرآیندی طراحی شود که این روند حتما کنترل شود.