به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج‌فارس، مدیرمنطقه خلیج‌فارس با اعلام این خبر گفت: این فرآورده‌های نفتی شامل گازوئیل، نفت سفید، بنزین موتور، بنزین سوپر، نفتای سبک و سنگین بوده است. علیرضا عطار اظهار کرد: سهم بنزین سوپر ۶۲۸ میلیون و ۲۵هزار لیتر، سهم گازوئیل یک میلیارد و۴۵۹ میلیون لیتر، سهم نفت سفید ۳۱۵ میلیون و ۷۰۰هزار لیتر، سهم بنزین موتور سه میلیارد و۸۸۹میلیون لیتر و سهم نفتای سبک و سنگین بیش از ۱۷ میلیون لیتر است.